Friday, March 19, 2010

نوروز فرخنده باد

Happy Nawrooz

ای دل و چشم دل افروز از تو خوش
ای شب از تو روشن و روز از تو خوش
باش شادیبخش فرداهای ما
ای مرا دیروز و امروزاز تو خوش
با رخت هر روز ما نوروز باد
ای بهار و عید و نوروزاز تو خوش

نوروز باستانی بر همه دوستان مبارک باد

شهر اتاوا - 20 مارچ 2010
آصف فکرت